เปิดบัญชี


เอกสารที่ต้องการใช้ในการเปิดบัญชี และวิธีการลงทะเบียนใช้งาน Streaming


สำหรับบุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงฐานะการเงิน
 • เอกสารหลักฐานการอบรม ความรู้เรื่องการลงทุนใน Drivatives.

สำหรับนิติบุคคล
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท
 • สำเนาหนังสือมอบอำนาจพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนางบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองล่าสุด ย้อนหลัง 2 ปี
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)