ประกาศฉบับที่ 13/2560

posted Jul 20, 2017, 7:51 PM by Unknown user   [ updated Jul 20, 2017, 7:52 PM ]
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 
Ċ
Unknown user,
Jul 20, 2017, 7:51 PM
Comments