ประกาศฉบับที่ 24/2560

posted Nov 3, 2017, 3:11 AM by Unknown user
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 
Ċ
Unknown user,
Nov 3, 2017, 3:11 AM
Comments