ประกาศฉบับที่ 29/2560

posted Dec 13, 2017, 11:49 PM by Unknown user
ปรับอัตราหลักประกัน สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Margin)
ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป 
Ċ
Unknown user,
Dec 13, 2017, 11:49 PM
Comments