เกี่ยวกับบริษัท


      บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเป็นสมาชิกของ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หมายเลข 064 และได้รับใบอนุญาต ในการประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 (Full Service) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ ส1-0038-01ด้วยทุนจดทะเบียน 170 ล้านบาท ประกอบกับประสบการณ์และความชำนาญจากการดำเนินธุรกิจค้าทองคำแท่ง ทองรูปพรรณและโลหะเงินมากกว่า 50 ปี ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งล้วนเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ และผู้นำด้านธุรกิจโลหะเงิน พร้อมด้วยประสบการณ์ในธุรกิจการเงินและการลงทุนของผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและคุณภาพในการให้บริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักลงทุนในตลาดอนุพันธ์ได้อย่างครบถ้วน