กรรมการบริษัท


       บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด มีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 ท่าน และ กรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็นไปตามสัดส่วนที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนดไว้ รายชื่อกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
Showing 7 items
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
Sort 
 
Sort 
 
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานกรรมการบริษัท 
คุณพิชญา พิสุทธิกุล กรรมการบริษัท 
คุณวิรัตน์ จุฑาวรากุล กรรมการบริษัท 
คุณพรชัย สุดายุวร กรรมการบริษัท 
คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ 
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ 
รศ.ปัญญา อุดมระติ กรรมการอิสระ 
Showing 7 items
Comments